Onion market price :बाजार जास्त जात/प्रमाण परिमाण आवक कमीत कमी दर कमी दरवाढ 9/1/2023

Onion market price :बाजार जास्त जात/प्रमाण परिमाण आवक कमीत कमी दर कमी दरवाढ
9/1/2023

बाजार जात/परिमाण कमीत कमी दर क्रम आवक दर
तंत्र — क्विंटल 3169 700 2400 1500
औरंगाबाद — क्विंटल 1110 500 1200 850
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट – क्विंटल 9531 1000 2000 1500
क्विंटल 1500 10002000 1500
सातारा — क्विंटल 75 1000 2000 1500
मंगळवेढा — क्विंटल 206 200 2400 1300
सोलापूर लाल क्विंटल 17627 100 3000 1300
धुळे लाल क्विंटल 628 100 2500 2000
लासलगाव लाल क्विंटल 28 2601 2602 2602
नागपूर लाल क्विंटल 1940 1500 2300 2100
पैठण लाल क्विंटल 788 400 2000 1350
संगमनेर लाल क्विंटल 554 500 2800 1650
इंदापूर लाल क्विंटल 121 200 1525 900
पेन लाल क्विंटल 282 3200 3400 3200
भुसावळ लाल क्विंटल 10 1800 1800 1800
पुणे लोकल क्विंटल 7790 800 2000 1400
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 9 1000 1400 1200
कामठी लोकल क्विंटल 24 1200 1600 1400
संगमनेर न. १ क्विंटल ११०८ १४०० १८०० १६००
कल्याण न. १ क्विंटल ३ 2000 2100 2050
संगमनेर न. २ क्विंटल ६६५ १००० १५०० १२५०
कल्याण न. २ क्विंटल ३ १७०० १९०० १७५०
संगमनेर न. ३ क्विंटल ४४३ ५०० १००० ७५०
येवला उन्हाळा क्विंटल 7000 300 2000 1100
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 2000 350 1551 1200
उन्हाळ्यात क्विंटल 1190 350 1575 1200
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल ६७१६ ५५१ १८५५ १६०१
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 9915 500 1800 1400
कळवण उन्हाळी क्विंटल 3400 200 2150 1250
चाळीसगाव उन्हाळी क्विंटल 400 200 1470 1000
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 3000 300 1355 1000
सताणा उन्हाळी क्विंटल ६७९५ २२५ २०५५ ११५०
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 4200 350 2000 1350
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 11500 535 1950 1500
पारनेर उन्हाळा क्विंटल 4705 300 2200 1350
देवळा उन्हाळ्यात क्विंटल ३६३० ६५० १४४० ११५०
उमराणे उन्हाळा क्विंटल 10500 700 1351 1000

Onion market price: अत्यंत महत्त्वाची सूचना : शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी जाण्यासाठी संबंधित बाजाराला संपर्क करून खात्री करून घ्या ही विनंती!

Back to top button