CROP INSURANCE शेतकऱ्यांना सरसकट पिक विमा वाटप सुरू यादी चेक करा

CROP INSURANCE शेतकऱ्यांना सरसकट पिक विमा वाटप सुरू यादी चेक करा

 

बीड ; = अधिक माहिती येथे पहा

 

धाराशिव ;- महसूल मंडळात उस्मानाबाद शहर, उस्मानाबाद ग्रामीण, अंबेजवळगे, करजखेडा, पाडोळी, तेर, ढोकी, येडशी, जागी, तुळजापूर, सलगरा दी, सावरगाव, मंगरूळ, आरळी बु, ईटकळ, तामलवाडी, उमरगा, डाळिंब, बलसुर, मुळज, बेडगा, मुरुम, लोहारा, माकणी, जवेळी, धानूरी, येरमाळा, मस्सा खं., शिराढोण, नायगाव, परंडा, आनाळा, शेळगांव, सोनारी अशा विविध ठिकाणांचा समावेश आहे. अधिक माहिती येथे पहा

 

 

अकोला ;- अधिक माहिती येथे पहा

 

यवतमाळ :- अधिक माहिती येथे पहा

 

परभणी :- यातील खालील महसूल मंडळात सर्वेक्षण करण्यात येईल.
परभणी, झरी, जांब, पेडगाव, टाकळी, पिंगळी, परभणी ग्रामीण ,हादगाव बु. कासापुरी सावंगी म्हाळसा,बाम्हणी, दुधगाव, वाघी,धानोरा, बोरी, आडगाव, चारठाणा, पूर्णा, कालेश्वर, चुडावा, कावलगाव ,पालम, चाटोरी, बनवस, वालूर, कुपटा, देऊळगाव गात, चिखलठाणा बु., मोरेगाव मानवत, कोल्हा, रामपुरी बु, ताडबोरगाव ,गंगाखेड, महातपुरी, माखणी, राणीसावरगाव, पिंपळदरी ,सोनपेठ, आवलगाव, शेळगाव, वडगाव

 

 

लातूर :- जिल्ह्यातील पावसाच्या कमतरतेमुळे, ज्या शेतकऱ्यांनी त्यांच्या सोयाबीन पिकावर पीक विम्याचा भरणा केला आहे, त्यांना त्यांच्या विम्यावरील 25% आगाऊ रक्कम दिली जाईल.

 

 

नाशिक जिल्ह्यातील माहिती पाहण्यासाठी,

येथे क्लिक करा

 

अहमदनगर : येथे क्लिक करा

 

Back to top button